Bağımsız Yazarlar

İstanbul’un Fethi…


Bağımsız Yazarlar

YENİDEN DİRİLİŞ, YENİDEN YÜKSELİŞ… MİŞ! Bazı rakamlar vereceğim bu sabah. Belki biraz uzun olacak. Ancak meramımı anlatabilmek için bunu yapmam gerekiyor. Şöyle ki; * 2013 yılı itibariyle AKP hükümetinin satışını yaptığı kamu kuruluşlarından elde ettiği gelir 38 milyar dolar. Bu gelirin 24 milyar dolarlık kısmı ile IMF’ye borcumuz ödendi. * Peki bayıla bayıla anlattıkları gibi […]YENİDEN DİRİLİŞ, YENİDEN YÜKSELİŞ… MİŞ!

Bazı rakamlar vereceğim bu sabah. Belki biraz uzun olacak. Ancak meramımı anlatabilmek için bunu yapmam gerekiyor.

Şöyle ki;

* 2013 yılı itibariyle AKP hükümetinin satışını yaptığı kamu kuruluşlarından elde ettiği gelir 38 milyar dolar. Bu gelirin 24 milyar dolarlık kısmı ile IMF’ye borcumuz ödendi.
* Peki bayıla bayıla anlattıkları gibi tüm dış borçlarımız kapanmış oldu mu? Hayır tabi ki. IMF’ye ödenen borcun son taksidi olan 400 küsur milyon dolar şu anki dış borcumuzun sadece 800 de 1 i!
* Söylediklerinin aksine, Türkiye’nin dış borcu bu abiler döneminde yüzde 200 arttı.

Neler satıldı peki bu dönemde?

* Tüm limanlar! Şaka değil, tüm limanlarımız yabancılara satıldı!
* Türk Telekom’un %55 i satıldı kardeşim. Hepi topu 6 küsur milyar dolara. Hem de taksitli! Peki bu şirketin 1999-2005 yılı arasındaki karı ne kadardı? 11 milyar dolar! Sadece 2005 yılı karı neredeyse 3.5 milyar dolar!

Peki başka?
Heceleyerek yazıyorum belki anlarlar.

* 2003 yı­lın­da; SE­KA’nın Ba­lı­ke­sir, Af­yon, Kas­ta­mo­nu, Ak­su ve Çay­cu­ma iş­let­me­le­ri, Ar­çe­lik, To­faş ve Ün­ye Çi­men­to’da­ki ka­mu his­se­le­ri, 277 ta­şın­maz, 103 ar­sa ve 90 loj­man.
* 2004 yı­lın­da; TE­KE­L’­in al­kol­lü iç­ki­ler bö­lü­mü (200 mil­yon do­la­ra sa­tı­lan bu te­sis, alan­lar­ca 1 mil­yar do­la­ra, bu ra­ka­ma alan da 2 mil­yar do­la­ra sat­tı), Es­ki­şe­hir ve Bur­sa do­ğal­gaz şir­ket­le­ri, Amas­ya ve Kü­tah­ya şe­ker fab­ri­ka­la­rı, Bur­sa İne­göl kib­rit fab­ri­ka­sı, An­ka­ra ve Sam­sun fe­ri­bot­la­rı, THY’­nin 126 mil­yon do­lar­lık his­se­si ile 375 adet ta­şın­maz.
* TE­KE­L’­in si­ga­ra bö­lü­mü, Kon­ya SEY­Dİ­ŞE­HİR ALÜ­MİN­YUM fab­ri­ka­sı, İs­tan­bul HİL­TON Ote­li, 161 par­ça gay­ri­men­kul.
* Ade­ta pa­ra ba­san ve Tür­ki­ye’nin en de­ğer­li şir­ke­ti olan TÜP­RAŞ, Er­de­mir, Ba­şak Si­gor­ta, Te­ke­l’­in ikiz ku­le­le­ri, Bü­yük An­ka­ra Ote­li, Kı­zı­la­y’­da gök­de­len di­ye bi­le­nen Emek İş­ha­nı, İz­mir Bü­yük Efes Ote­li, İs­tan­bul Bü­yük Ta­rab­ya Ote­li, 350 gay­ri­men­kul.
* 2007 yı­lın­da; TCDD Mer­sin Li­ma­nı, Sü­mer Hol­ding, Bur­sa Çe­lik Pa­las Ote­li, 245 par­ça gay­ri­men­kul.
* 2008’de Stra­te­jik bir önem ta­şı­yan, Tür­ki­ye’nin göz­be­be­ği PET­KİM Pet­ro­kim­ya Hol­ding 2008’de sa­tıl­dı.
* 2009 yı­lın­da; TE­DAŞ Baş­kent Elek­trik Da­ğı­tım A.Ş.
* 2010 yı­lın­da; TCDD’­nin Sam­sun ve Ban­dır­ma Li­man­la­rı ve 205 adet gay­ri­men­kul.
* 2011 yı­lın­da; İs­ken­de­run Li­ma­nı, Trak­ya Elek­trik Da­ğı­tım şir­ke­ti ve 195 adet gay­ri­men­kul.
* 2012 yı­lın­da; HALK­BAN­K’­ın yüz­de 24 his­se­si, PET­Kİ­M’­in ka­lan yüz­de 10 his­se­si, Si­vas Kan­gal Ter­mik San­tra­li, Se­yit Ömer Ter­mik San­tra­li, Se­yit Ömer Lin­yit­le­ri, Te­da­ş’­ın tüm da­ğı­tım şir­ket­le­ri.

Türkiye’yi sata sata bitiremeyenler bugün İstanbul’u yeniden fethedecek. Çakma kale duvarları ve lazer gösterileri falan olacak. Zabıtalar, çöpçüler falan da yeniçeri. Muhtemelen ilk oku da “ya hak” diye bizim Bilal oğlan atar artık. Başlangıç vuruşu niyetine…

Yeniden diriliş, Yeniden yükseliş falan diyorlar ya,

Bir mucize olup da Fatih mezarından kalkıp dirilse, yükselen tek şey tansiyonu olurdu da, yine kahrından ölürdü şerefsizim.