Üstün başarılı üniversite öğrencileri nasıl çalışır

0 9

 ‘Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri kitabımız ,üniversite öğrencilerini araştırmak amaçlı örgütsel davranış ve sosyolojik perspektifler açısından incelenmiştir.

 Örgütsel davranış ve sosyolojiyi açıklayacak olursak; örgütsel davranışın, kişilerin bu örgütlere bağlılığı ve amaçlarını açıklar. Birey o örgüt içindeki konumu ve davranışları önemlidir. Sosyoloji ise bireyi toplum içerisinde ele alır. Bu konuyu psikoloji ve sosyal psikoloji olarak daha dar bir alanda ,birey üzerinde de bakabiliriz.

 Psikoloji; Kişinin diğer kişilerle olan durumunu inceler. Bireyi içsel durumuna göre göz önüne alır. Sosyal psikoloji ise ,sosyoloji ve psikolojiden farklı ,kendine özgü bir durumu vardır. Bu açıdan incelendiğinde, kişinin grup içinde yaşadıkları ve bunun sonucunda meydana gelen davranışları inceler. İncelenen yine bireydir fakat bu bir gruba bağlı olarak ele alınır.

 Sosyoloji çalışmanın bel kemiğidir. Bütün araştırma neredeyse bu konu üzerinde yoğunlaşır. Sosyoloji ilişkilerin kalıplaşmasında ki düzenliliğe odaklanır. Bireyin içinde bulunduğu gruptaki konumu, onu gruptan ayrı düşünmez ve artık bu birey grubun bir parçasıdır. Kişinin bireysel ve toplumsal yapıda içinde bulunduğu konumu “sosyoloji” inceler. Bireyi buna göre değerlendirir. Çok yönlü dış faktörlere odaklanır. Tek yönden bakmaz.

 Bu araştırma konusunda Örgütsel Davranış ve Sosyolojinin amaçları çerçevesinde sorabileceği ortak soru “ Organizasyon bireyin davranışı nasıl etkilemekte ve şekillendirmektedir.”

 Bu ögrenciler örgütün performansının oldukları için örgütsel davranışın inceleme alanına girer ve aldıkları eğitim ve yaşayış farklılığı içinde Sosyolojinin inceleme alanına girer. Bu sayede aynı grup hakkında ortak soru sormalarının mümkün olduğunu gördük.

 Çalışmanın amacı üstün başarılı öğrencilerin hangi nedenlerle diğer öğrencilerden ayrıştığını incelemetir. Öğrencilerin performansları, farklılaşmaları, sosyal faaliyetlere olan etkileri üzerinde çalışma yapılmıştır.

 Öğrenciler üzerinde örgütün ve akademik hayatın ne derece etkili olduğu, bunun olumlu-olumsuz yönlerinin öğrenciyi ne derecede etkilediği öğrenilmek istenmiştir.

 Öğrenci üzerinde 2 değişken vardır; Bağımlı ve Bağımsız Değişkendir.

Bağımsız Değişken: Kimlik-Benlik faktörü, Örgütsel ve Akademik Farklılık, Aile Faktörü, Arkadaş ve toplım çevresidir.

Bağımlı Değişken ise öğrencilerin ortaya koyduğu “üstün performanstır.” Öğrencinin ders içindeki ve sosyal hayatta ki durumudur.

 ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

 Araştırma hazırlık sınıfı ve 1.sınıf öğrencilerine yapılmıştır. Bu öğrencilerin asıl durumları 2.sınıfta belli olacaktır. Bu zamanlarda bulundukları bölümü ve yeri daha çok kavramalarına neden olur.

 Bu öğrencilere sorulan soruların sonucunda bir çok sonuç elde edilmiştir. Ulaşılan sonuçlar şöyledir.

Araştırmaya katılanların çoğu kadındır.( G,7) Erkek(R,3) Kadın

Öğrencilerin çoğunluğu 19-20 yaşlarındadır.(c,5)

Çoğunluğu 2009 öncesi mezun olmuştur.(T,7)

Mezun olunan okul türüne göre ise (4,7)’si Genel Lise den mezun olmuştur.

Lise mezuniyet notu 70-84 olanlar çoğunluktadır.(Q,6)

Üniversiteye giriş yılı 2009 olanlar fazladır.(85,6)

Çalışmaya katılanların çoğunluğunu tüm Meslek Yüksek Okulları oluşturmaktadır.(24,8)

Üniversiteye girişteki puan türü olarak Eşit Ağırlık çoğunluktadır.(A,7)

Üniversiteye girişte almış olduğu puan 276-300 olanlar fazladır.((,7)

Bölümü 7.ve üstü tercih olanların oranı fazladırç(4,6)

Öğrencilerin çoğunluğu 1.öğretim grubunda yer almaktadır.(U,0)Çoğu son 10 yılda ağırlıklı olarak il merkezinde yaşamaktadır.(G,8)Çoğunluğu yurtta kalmaktadır.(R,1)Çoğunun annesi ilkokul mezunudur.(D,8)Babası lise mezunudur.(),3)Anne mesleği genel olarak ev hanımıdır.(,4)

Baba mesleği olarak emekli olanlar çoğunluktadır.(3,7)Çoğunun anne babası sağdır.(8)Anne- babası evli ve beraber olanlar çoğunluktadır.(,6 Ailenin aylık toplam geliri 1000 TL’den düşük olanların oranı fazladır.(@,0)Öğrencilerin çoğu bir yerden burs almamaktadır.(t,0)Çoğunluğu 2 kardeştir.(8,2)Öğrencilerin çoğunun kendine ait özel bir odası vardır.(X,8)Çoğu günde 1-2 saat internet kullanmaktadır.(0,9)Üniversitede şimdiye kadar Onur ve Yüksek Onur Listesinde yer almayanlar çoğunluktadır

 Bu durum sonucunda araştırmaya onur listesinde yer almayı etkileyen değişkenleri belirlemek üzere ankete devam edilmiştir.

 Etkileyen değişken; Kimlik, Akademik ilgi ve tutum, Üniversitenin imajı, Bölüme olan inanç, Hocaların etkisi, Ders dışı meşguliyet, İmaj oluşturma, Ailenin ilgi ve desteği, Ailenin sosyo-ekonomik durumu, Aileden bağımsız olma konularıdır.

 Anne- babası boşanmış olan çocukla belirtilen etmenlerden Akademik İlgi ve Tutum konusunda olumsuz etkilenmiştir. Öğrencilerin kardeş sayıları da olumsuz etkilenmelerine sebep olmuştur. Bu öğrencilerin psikolojik durumunu ve yaşantısını etkiler. Öğrencilerin durumları yönetim ve ekonomi ile de ele alınabilir. Çünkü bireyler sadece eğitimleri ile ele alınmaz. Yönetim ve ekonomik durumları da aldıkları eğitimi değiştireceğinden bu sebepten farklılaşırlar. “Eğitim Sosyolojisi” de bu durumu inceler.

 Bir diğer öğrencileri etkileyen sebepte şüphesiz “Aile”dir.”Aile” toplumdaki en gerçek ve somut olaydır. Bireyin ailenin içinde olumlu-olumsuz bütün her şeyi gördüğü, ailedeki eğitim seviyesinde bireyi etkileyeceği varsayılır. Bireyin aile ve arkadaşlık çevresi arasında önemli düzeyde değişiklik bulunması, aile ve çocuk arasında çatışmalar yaşanmasına sebep olur. Bu da çocuktaki kişisel gelişimi olumsuz yönde etkiler.

 Bir diğer etkende öğrenci hayatında “Aile” kadar , “Arkadaş ve Toplum çevresi”dir. Öğrenciler özellikle üniversite dönemlerinde ailelerin o sıkı kalıplarından kendilerini kurtarmaya çalışırlar. Buda arkadaş toplumuna yoğunlaşmalarına neden olurlar. Yoğun kırılma ve çatışmaların yaşandığı dönemdir. Diğer bir nedense öğrencilerin ‘kimlik arayışı’ ve ‘amaca farklı ulaşma’ çabalarıdır.

 Burdan yola çıkarak öğrenciyi bir çok durum, olay ve tutumlar vardır. Burada bahsettiğimizden farklı ve daha özel sebeplerde bulunur. Çalışmadaki amaç, öğrencilerin bu durumlarının araştırılması, bunlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu sebepler sonucunda “ Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri” hakkında bir araştırma yapmaktır.

DEĞERLENDİRME

 Kitabın içeriği; Sakarya Üniversitesi 2009-2010 yılında öğrencilerle yapılan anket sonucunda öğrencilerin başarı ve başarısızlık durumlarına ilişkin yapılan çalışmayı içermektedir. Üstün Başarılı Üniversite Öğrencileri kitabımız kişilerin psikolojik- sosyolojik durumları üzerinden yola çıkılarak hazırlık sınıfı ve 1. Sınıf öğrencileri üzerinde çalışma yapılmıştır. Öğrencilerin bütün içinde bulundukları durumlar göze alınmış ve Üstün Başarılı Öğrencilerin nasıl bu konuma geldikleri, neleri nasıl kullandıkları, ekonomik çevresel ve ailesel yapılarının nasıl olduğuna bakılarak bu konu araştırma alanına girmiştir.

 Öğrenciler üzerinde ekonomik, çevresel ve arkadaş gruplarında değişiklikler vardır. Aile faktörü devreye girdiğinde her öğrencide bu aile yapıları farklı ve öğrenciler bu durum içindeki konumları, hisleri, istekleri farklıdır. Öğrencilerin aileleri ile iletişimleri farklıdır.

 Ailelerinde anne- babalarının birlikte ya da ayrı olmaları da durumlarını etkileyen fazlaca bir etkendir. Bu etkenler her öğrenci üzerinde farklı derecededir.Üstün Başarılı Öğrencilerde bu durumlar içinde farklı etmenlerden geçebilir fakat bu durumlarda bazı öğrenciler daha çok hırs yaparve bundan dolayı daha iyi bi konuma gelebilir. Üstün Başarılı Öğrenciler bu faktörlere verilen tepkilerden ya da başka nedenlerden dolayı diğer öğrencilerden ayrışırlar. Öğrencilerin durumunu etkileyen örgütsel ve sosyal faktörler vardır. Öğrencilerin kimlik arayışı, Akademik tutumu, Arkadaş etkisi önemli dercede etkendir. Kötü arkadaş çevresi olan öğrencilerde daha çok okuldan kopma ve kötü çevrelere takılma söz konusu olur.

 Üstün başarılı öğrencilerde bu durumlara daha az rastlanır. öğrencilerin zihinsel başarılı sosyal ve örgütsel faktörlere göre farklılık gösterir.

80%
Awesome
  • Design
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku